Beräkna företagsnyttan

För att beräkna er företagsnytta behöver ni bl.a. ta hänsyn till:

 

1. Minskat resande. Många organisationer upptäcker att de kan minska sitt resande med 30 procent eller mer tack vare video.

 

2. Ökad produktivitet. Om er organisation har många personer som reser till kundbesök eller på kon­sultuppdrag bör ni även överväga hur de personerna skulle kunna använda sin tid på ett mer effek­tivt sätt.

 

3. Miljöansvar. Genom att minska resandet minskar även koldioxidutsläppen. För att mäta den potentiella ekonomiska bespa­ringen era minskade koldioxidutsläpp innebär, kan ni även värdera kostnaden för att köpa utsläppsrätter motsvarande de utsläpp ni sparat in.


Kontakta videokonferenser.se genom att fylla i formuläret till höger så hjälper vi er att genomföra en fullständig beräkning av er företagsnytta.

 

Beräkna företagsnyttan av videokonferens

 

Om er videosatsning blir en succé eller inte beror på era mål. Om ni har konkreta mål redan från början ser ni tydligare hur er videoanvändning utvecklas med tiden.

 

För att kunna följa era framsteg ända från början är det bra om ni tar fram basdata redan innan ni implementerar videokommunikation i er organisation. Som vi tidigare tagit upp är det en god idé att arbeta med ett team av personer från flera avdelningar för att beräkna den tid och de resurser som ni för närvarande använder till de aktiviteter som ni vill ersätta med video.

 

Varje gång ni ersätter en aktivitet med videokommunikation kan ni mäta er avkastning på investe­ringen. Välj ut en person på varje avdelning som använder video. Denna person kan hjälpa till med att mäta den skillnad som video innebär för deras avdelning.

 

Många förknippar video med minskat resande, vilket är en stor kostnadsbesparande faktor, men video kan även förbättra affärsprocesserna i er organisation och öka produktiviteten.

 

Minskat resande

Många organisationer upptäcker att de kan minska sitt resande med 30 procent eller mer tack vare video. Genom att uppmuntra medarbetarna att ersätta resor till möten, utbildningar eller andra arrangemang med video kan organisationen uppnå betydande kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

 

Er organisation har kanske en personalavdelning eller en redovisningsgrupp som följer upp medarbetarnas resande. När ni mäter minskningen av resandet ska ni inte bara ta med flyg- eller tågbiljetter. Se till att beräkna alla reserelaterade kostnader, till exempel hotell, taxi, måltider, traktamenten m.m. Ni bör även beräkna kostnaden för den tid som medarbetarna inte har möjlighet att utföra produktivt arbete i samband med resor. Förutom den tid de sitter på flyget eller tåget tillbringar de även tid vid säkerhetskontroller och baga­geutlämning, i taxi och med att ta sig till och från möten.

 

Videokalkylatorn på videokonferenser.se kan hjälpa er att beräkna företagets resekostnader, baserat på antalet personer som reser, vanliga reseavstånd och genomsnittliga löner.

 

Ökad produktivitet

Om er organisation har många personer som reser till kundbesök eller på kon­sultuppdrag bör ni även överväga hur de personerna skulle kunna använda sin tid på ett mer effek­tivt sätt. Hur många fler kunder kan de kontakta på den tid de annars skulle ha tillbringat på resande fot?

 

Miljöansvar

Genom att minska resandet minskar även koldioxidutsläppen. Ni kan beräkna minskningen av organisationens koldioxidutsläpp genom att använda en kalkylator. Kontakta videokonferenser.se så hjälper vi er att genomföra en beräkning.

 

För att mäta den potentiella ekonomiska bespa­ringen era minskade koldioxidutsläpp innebär, kan ni även värdera kostnaden för att köpa utsläppsrätter motsvarande de utsläpp ni sparat in.

 

Kortare tid till marknad

Planerar ni att använda video för att knyta samman utspridda team så att de kan arbeta med design, teknik, kvalitetssäkring eller marknadsföring? Se ett av dessa team som ett pilotpro­jekt och mät den skillnad som video skulle innebära för deras samarbete.

 

Ta reda på den genomsnittliga tiden det tar att föra ut en produkt på marknaden, den genomsnittliga utvecklingskostnaden per produkt, försäljningspris och marginalbild. Hur många dagars ar­bete kan ni eliminera genom att ta med video i ekvationen? Om ni kan ta reda på den genomsnitt­liga årliga avkastningen per produkt kan ni inte bara mäta den påverkan video har på era kostnader, utan även hur video kan hjälpa er att öka intäkterna.

 

Därifrån kan ni fortsätta med att uppskatta det årliga antalet produkter som utveck­las och som är beroende av utspridda team och sedan använda pilotprojektet som en måttstock och en indikation på vilka resultat ni kan förvänta er i framtiden.

 

Bättre tillgång till långväga experter

Planerar ni att använda experter på distans som är med över video vid exempelvis kundmöten? Om så är fallet bör ni mäta antalet kundmöten som genomförs under en given tidsperiod. Bidrar de med extraintäkter? Är kunderna nöjdare och trogna under en längre tid på grund av deras nära relation till er organisa­tion?

 

Överväg att använda experter på distans via video för reparationer och underhåll. Vare sig dessa experter är interna eller externa, ligger deras värde i att de kan diagnostisera ett problem och hitta en lösning snabbt. Ju snabbare ett problem löses, desto färre produktionsstopp eller andra avbrott i verksamheten innebär det för er organisation, vilket i sin tur betyder kostnadsbesparingar och större intäkter.

 

Hur stort är det beräknade antalet avbrott i er verksamhet (tillverkning/drift) varje år? Vilken är den genomsnittliga ak­tuella kostnaden (per dag) för avbrott?  Om det oftast tar en vecka att lösa ett problem inom tillverkning/drift och video hjälper er organisation att minska den tiden till två dagar på grund av minskat resande och tydligare kommunikation, är det enkelt att förstå vilka stora skillnader video kan göra för er verksamhet.

 

Uppmuntra distansarbete

Tack vare utvecklingen inom skrivbordsbaserade videolösningar, video VoIP-telefoner och PC-videolösningar går nu många organisationer, som tidigare inte övervägde distansarbete, mot att ha medarbetare som jobbar hemifrån med hjälp av video.
Ni kan mäta framgången med en distansarbetessatsning genom att uppskatta andelen fast­ighetsyta (i kvadratmeter) per medarbetare som ni skulle spara genom distansarbete. Ni skulle minska den årliga kostnaden för kontorsplats (per kvadratmeter), inklusive hyra, förbrukningsartiklar och underhåll.

 

Förbättra balansen mellan arbete och privatliv

Att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv är en “mjuk” faktor som är viktig att väga in när det gäller avkastning på er investering. Organisationens kostnader påverkas av hur medarbetarna mår. Det är tidskrävande att hitta, anställa och utbilda nya anställda och ju nöjdare medarbetarna är med balansen mellan arbete och pri­vatliv, desto mer sannolikt är det att de stannar inom organisationen.

 

Ta reda på hur mycket er organisation i genomsnitt lägger ner på att rekrytera, anställa och utbilda en ny medarbetare. Genom att minska personalomsättningen kan ni mäta den effekt vi­deo har på organisationens resultat. Dessutom kan videokommunikation minska sjukfrånvaron, ha betydelse för antalet medarbetare som kommer tillbaka från föräldraledighet och leda till att medarbetare rekommenderar företaget för andra.

 

Om det oftast tar en vecka att lösa ett problem inom tillverkning/drift och video hjälper er organisation att minska den tiden till två dagar på grund av minskat resande och tydligare kommunikation, är det enkelt att förstå vilka stora skillnader video kan göra för er verksamhet.

 

Behöver ni hjälp med att mäta er avkastning på investeringen? Då kan ni höra av er till Videokonferenser.se så hjälper våra expereter er att ta fram er ROI.